MÁY KIỂM TRA ĐỘ BỀN (EWE)

Evaluation Working Endurance Equipment

TỦ KIỂM TRA SẢN PHẨM (EI)

ESPEC Inspection

 1  2

MÁY KIỂM TRA MÔ MEN TÁC ĐỘNG (TTM)

Torque Testing Machine

MÁY KIỂM TRA LƯU LƯỢNG, RÒ KHÍ

(FLI)

Flow/Leakage Inspection

 3  4